Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Vrste mobilnosti

OPIS MOŽNIH AKTIVNOSTI IN RAZLAGA POJMOV

Aktivnost in vsebina mobilnosti, ki se lahko sofinancira iz tega razpisa, mora biti neposredno povezana s poklicnim razvojem udeleženca ter izpolnjevati njegove potrebe v zvezi z učenjem in osebnim razvojem, pridobljene dodatne kompetence udeleženca pa morajo biti pomembne tako za udeleženca, kakor tudi za matično članico udeleženca.

Osebje se lahko v okviru programa Erasmus+ udeleži naslednjih tipov mobilnosti:

MOBILNOST Z NAMENOM USPOSABLJANJA v tujini (»Staff mobility for Training«; STT):

Obdobje usposabljanja v tujini vsem zaposlenim visokošolske institucije omogoča, da se udeležijo aktivnosti usposabljanja (izobraževanja) z njihovega strokovnega področja dela v tujini z namenom pridobitve novih znanj, kvalifikacij in spretnosti, ki so pomembne za njihovo vsakodnevno delo na UM in njihov poklicni razvoj ter za njihovo matično članico in ki izpolnjujejo cilje in namene programa Erasmus+.

Ta aktivnost je lahko v obliki izobraževalnih dogodkov v tujini ali sledenja (oz. obdobij opazovanja) na primerljivem delovnem mestu.

Na podlagi tega razpisa je možno pridobiti sofinanciranje le za usposabljanja (izobraževanja) osebja UM v tujini, ki morajo biti vsebinsko vezana na področje dela udeleženca na matični instituciji.

Na podlagi tega razpisa ni možno pridobiti sofinanciranja za udeležbo na konferencah, protokolarnih dogodkih in na tečajih tujih jezikov v tujini.

Usposabljanje lahko poteka na visokošolski instituciji v tujini ali v podjetju oz. na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v javni ali zasebni organizaciji[1] (ki ni nosilka listine ECHE) v državi programa, razen v organizacijah, ki niso upravičene do pridobitve statusa gostiteljice, in na visokošolskih institucijah v partnerskih državah, s katerimi ima UM sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum za to vrsto  mobilnosti.

MOBILNOST Z NAMENOM POUČEVANJA Staff Mobility for Teaching«; STA):

Obdobje poučevanja v tujini omogoča kateremu koli članu pedagoškega osebja visokošolske institucije, da izvede predavanja s svojega področja dela za študente na partnerski visokošolski instituciji v tujini. Mobilnost osebja za poučevanje je mogoča na katerem koli študijskem področju.

ZDRUŽENA MOBILNOST V KOMBINACIJI POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA Staff Mobility for Teaching and Training«; STA/STT)

Obdobje mobilnosti pedagoškega osebja v tujini lahko združuje aktivnosti poučevanja študentov in usposabljanja udeleženca.

Mobilnost za poučevanje lahko vključuje tudi zagotavljanje usposabljanja za razvoj partnerske visokošolske institucije.

Na ta razpis se lahko prijavi tudi pedagoško osebje, ki izvede predavanja za študente na Erasmus+ intenzivnem programu KIP (BIP) ali na drugem organiziranem dogodku (poletne šole, delavnice…), ki je  namenjen izobraževanju študentov, vendar je do sofinanciranja iz naslova tega razpisa taka mobilnost upravičena le v primeru, ko je prijavitelj naveden kot predavatelj na uradnem programa organizatorja iz katerega je razvidno tudi, da bo izvedenih za študente toliko ur predavanj, kot jih je zahtevanih za določen tip mobilnosti v programu Erasmus+ (točka 7 tega razpisa).

Ostali zaposleni se za sofinanciranje udeležbe na intenzivnem programu KIP (BIP) ali drugem dogodku namenjenem izobraževanju študentov ne morejo prijaviti.

Zaposleni na UM se lahko prijavijo za sofinanciranje udeležbe na intenzivnem programa KIP (BIP) za izobraževanje osebja na podlagi določil razpisa »Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov in osebja z namenom udeležbe na kombiniranem intenzivnem programu (KIP), objavljenega na; https://www.erasmusplus.um.si/kip/prijava/erasmus-kip-razpisi/

 KOMBINIRANA MOBILNOST

Vsako obdobje poučevanja ali usposabljanja v tujini se lahko izvede tudi kot kombinirana mobilnost.

Kombinirana mobilnost je kombinacija fizične mobilnosti z virtualno komponento, ki olajša spletno izmenjavo in timsko delo za sodelovalno učenje. Virtualna komponenta lahko na primer na spletu združi učeče se iz različnih držav in z različnih študijskih področij, da bi se udeležili spletnih tečajev ali pa skupaj in hkrati opravili naloge, ki so priznane kot del njihovega programa mobilnosti.

Zapri