Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Namen razpisa

NAMEN JAVNEGA RAZPISA

Ta razpis omogoča članicam in zaposlenim na UM,  da na podlagi odobrenih sredstev za mobilnost, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in so skladne s cilji in nameni programa Erasmus+, ukrepa učne mobilnosti posameznikov in mobilnosti osebja v terciarnem izobraževanju, pridobijo sofinanciranje stroškov izvedbe mobilnosti v tujini v državah programa in partnerskih državah programa Erasmus+.

Razpis tudi omogoča članicam, da pridobijo sofinanciranje stroškov poti in bivanja za tuje strokovnjake iz javne ali zasebne organizacije iz države programa[1], ki niso nosilke ECHE, ki jih povabijo, da izvedejo predavanja za študente UM.

CILJI PROGRAMA ERASMUS+, UKREPA MOBILNOSTI POSAMEZNIKOV IN OSEBJA V TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU

Erasmus+ je program Evropske unije, ki vzpodbuja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Splošni cilj programa ERASMUS+ je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva.

Razvoj digitalnih spretnosti in kompetenc ter znanj in spretnosti na področjih, usmerjenih v prihodnost, kot so boj proti podnebnim spremembam, čista energija, umetna inteligenca, robotika, analiza masovnih podatkov itd., je bistven za prihodnjo trajnostno rast in kohezijo v Evropi. Program Erasmus+ želi k temu prispevati s spodbujanjem inovacij ter zmanjševanjem vrzeli v znanju, spretnostih in kompetencah v Evropi. S pomočjo podpore talentov in inovacij pa želi podpreti evropsko gospodarstvo, ki mora postati bolj konkurenčno.

CILJI UKREPA ERASMUS+ MOBILNOST POSAMEZNIKOV 

Od aktivnosti posamezne mobilnosti, ki se sofinancira iz programa Erasmus+, se pričakuje doseganje vsaj nekaj izmed naslednjih rezultatov:

 • boljše kompetence, povezane z njihovimi poklicnimi profili;
 • širše razumevanje praks, politik in sistemov na področju izobraževanja; usposabljanja in mladinskega dela v vseh državah
 • okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede posodobitev in mednarodnega sodelovanja v izobraževalnih organizacijah;
 • boljše razumevanje medsebojne povezanosti med formalnim in neformalnim izobraževanjem oziroma poklicnim usposabljanjem in trgom dela;
 • večja kakovost njihovega dela in aktivnosti v korist študentov;
 • boljše razumevanje vseh vrst raznolikosti, na primer družbene, etnične, jezikovne, spolne in kulturne raznolikosti, in različnih sposobnosti ter odzivanje nanje;
 • več možnosti za izpolnjevanje potreb oseb z manj priložnostmi;
 • okrepljeno podpiranje in spodbujanje aktivnosti mobilnosti študentov;
 • več priložnosti za strokovni in poklicni razvoj;
 • izboljšano znanje tujih jezikov in digitalne kompetence;
 • okrepljena motivacija in zadovoljstvo pri njihovem vsakodnevnem delu.

Za matične članice udeleženca pa se od aktivnosti, ki jih sofinancira program Erasmus+, pričakuje tudi doseganje enega ali več naslednjih rezultatov:

 • okrepljena zmogljivost delovanja na ravni EU/mednarodni ravni: boljše vodstvene sposobnosti in strategije internacionalizacije; okrepljeno sodelovanje s partnerji iz drugih držav; dodeljevanje višjih finančnih sredstev (ne samo sredstev EU) za organizacijo projektov EU/mednarodnih projektov; večja kakovost pri pripravi, izvajanju, sprotnem in nadaljnjem spremljanju projektov EU/mednarodnih projektov;
 • inovativna in boljša usmerjenost v njihove ciljne skupine: na primer z zagotavljanjem naslednjega: več privlačnih programov za študente v skladu z njihovimi potrebami in pričakovanji; boljše kvalifikacije osebja v poučevanju in usposabljanju; boljši postopki priznavanja in vrednotenja kompetenc, pridobljenih med učenjem v tujini; učinkovitejše aktivnosti v korist lokalnih skupnosti, boljše metode in prakse mladinskega dela za aktivno udeleževanje mladih in/ali vključevanje skupin z manj priložnostmi itd.;
 • bolj sodobno, dinamično, predano in strokovno okolje v organizaciji: pripravljenost za vključevanje dobrih praks in novih metod v vsakodnevne aktivnosti; odprtost do sinergij z organizacijami, ki so aktivne na drugih področjih družbe, izobraževanja in zaposlovanja; strateško načrtovanje poklicnega razvoja njihovega osebja glede na potrebe posameznikov in cilje organizacije; vzdrževanje komunikacije, prenosa znanja in ozaveščanje o izboljšavah, po potrebi sposobnost privabiti odlične študente in akademsko osebje iz držav po vsem svetu.

CILJI UKREPA PROJEKT MOBILNOSTI ZA OSEBJE V TERCIARNEM IZOBRAŽEVANJU

Cilj tega ukrepa je prispevati k vzpostavitvi evropskega izobraževalnega prostora z globalnim dosegom ter okrepiti povezavo med izobraževanjem in raziskavami. Cilj je tudi spodbujati zaposljivost, socialno vključevanje, državljansko udejstvovanje, inovacije in okoljsko trajnostnost v Evropi in zunaj nje.

Cilj je tudi osebju, vključno z osebjem v podjetjih, omogočiti poučevanje ali usposabljanje v tujini v okviru poklicnega razvoja, da bi:

 • delili svoje strokovno znanje;
 • spoznali nova okolja poučevanja;
 • pridobili nove inovativne pedagoške spretnosti, spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov ter digitalna znanja in spretnosti;
 • se povezali s kolegi v tujini, da bi razvili skupne aktivnosti za doseganje ciljev programa Erasmus+;
 • izmenjali dobre prakse in okrepili sodelovanje med terciarnimi izobraževalnimi institucijami;
 • bolje pripravili študente na svet dela.

Poleg tega je cilj spodbujati razvoj transnacionalnih in transdisciplinarnih učnih načrtov ter inovativnih načinov učenja in poučevanja, vključno s spletnim sodelovanjem, učenjem, ki temelji na raziskovanju, in pristopi, ki temeljijo na izzivih, s ciljem reševanja družbenih izzivov.

 Visokošolske institucije morajo pri vseh aktivnostih, povezanih s programom, spodbujati okolju prijazne prakse. To pomeni tudi, da morajo spodbujati uporabo trajnostnih prevoznih sredstev za mobilnost.

[1] Primeri: javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje vključno s socialnimi podjetji v državah programa in Združenega kraljestva, ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, raziskav in inovacij in ima  za sodelovanje v program Erasmus+ veljavno OID kodo, ; javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni; socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtna/poklicna združenja in sindikati; raziskovalni inštitut; fundacija; šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni, od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih); neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija; organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve.

Zapri