Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Finančna dotacija in dodatki

FINANČNA PRAVILA IN OMEJITVE TEGA RAZPISA

Na podlagi tega razpisa je možno pridobiti finančno dotacijo, ki obsega podporo za potne stroške in dotacijo za individualno podporo za sofinanciranje stroškov bivanja.

Podpora za potne stroške je odvisna od razdalje med krajem sedeža domače institucije prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti iz Tabele 1.

Tabela 1: Potni stroški – najvišji zneski možnega sofinanciranja glede na razdalje med krajem sedeža matične univerze (UM) prijavitelja in krajem izvajanja aktivnosti

Razdalja potovanja Znesek podpore za potne stroške Znesek podpore za pot v primeru zelenega potovanja
Med 0 in 99 KM: 23 EUR
Med 100 in 499 KM: 180 EUR 210 EUR
Med 500 in 1999 KM: 275 EUR 320 EUR
Med 2000 in 2999 KM: 360 EUR 410 EUR
Med 3000 in 3999 KM: 530 EUR 610 EUR
Med 4000 in 7999 KM: 820 EUR
8000 KM ali več: 1500 EUR

Razdaljo je treba izračunati s kalkulatorjem razdalje Evropske komisije:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator.

Razdaljo enosmerne poti je treba uporabiti za izračun zneska dotacije EU za kritje povratne poti.

Za kraj sedeža domače institucije se šteje kraj, v katerem ima sedež organizacija pošiljateljica. V primeru, da sedež članice ni v Mariboru in se pot udeleženca prične v kraju sedeža, se lahko za izračun Erasmus dotacije za pot izjemoma upošteva razdalja od kraja, ki ni enak kraju organizacije pošiljateljice. To je treba v prijavi in v poročilu posebej obrazložiti, končnemu poročilu pa priložiti dokazilo o izvedbi dejanske poti, vozovnice ali druge račune, ki vsebujejo kraj odhoda (ki mora biti v tem primeru enak kraju sedeža članice) in kraj prihoda.

Za kraj izvajanja aktivnosti se šteje kraj, v katerem ima sedež organizacija gostiteljica.  V primeru, da se mobilnost izvaja v kraju, ki ni enak sedežu organizacije gostiteljice, se pri izračunu Erasmus dotacije lahko upošteva razdalja do kraja, kjer se bo mobilnost izvedla, vendar je treba v prijavi in v poročilu to posebej obrazložiti.

Če se pot ni opravila ali se je financirala iz drugih virov, ne iz programa Erasmus+ (npr. udeleženec mobilnosti je že v kraju izvajanja zaradi druge aktivnosti, ki se ne financira na podlagi tega razpisa), mora upravičenec za vsako zadevno mobilnost to ustrezno sporočiti pri oddaji prijave na ta razpis in v končnem poročilu. V tem primeru se podpora za potne stroške ne dodeli.

V primeru zelenih načinov prevoza (vlak, avtobus, plovilo, avtomobil v souporabi) se uporabljajo prispevki na enoto za zeleno potovanje, sicer pa prispevki na enoto za standardno potovanje.

Udeleženec mobilnosti mora celotno obdobje trajanja mobilnosti v tujini bivati v kraju, kjer potekajo aktivnosti, torej v kraju sedeža institucije gostiteljice oz. njene članice.

Dotacija za individualno podporo (za sofinanciranje stroškov bivanja – dnevni zneski) je odvisna od države, kjer se izvaja mobilnost in se izračuna glede na:

  • maksimalen znesek dotacije za individualno podporo (stroškov bivanja/dnevnih zneskov) na dan za mobilnost v posamezno skupino držav iz Tabele 2 in
  • število dni mobilnosti,

Tabela 2: Višina individualne podpore (maksimalno možno sofinanciranje stroškov bivanja oz. dnevnih zneskov) programa Erasmus+ za mobilnost osebja

Programske države z najvišjim standardom

180 EUR/dan

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska

Programske države s srednjimi standardom

160 EUR/dan

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

Programske države z nižjim standardom

140 EUR/dan

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija

Partnerske države iz regije  14

180 EUR/dan

Ferski otoki, Švica, Združeno kraljestvo

Partnerske države iz regije  13

160 EUR/dan

Andora, Monako, San Marino, Vatikanska mestna država

Partnerske države iz regij  1–12

180 EUR/dan

Vse ostale partnerske države

Seznam partnerskih držav po regijah je priložen razpisu.

Upravičene stroške mobilnosti lahko prijavitelj krije poljubno iz dotacije za pot in individualne podpore ne gleda vrsto stroška[1].

Stroški poti in individualne podpore niso upravičeni za čas virtualnega dela aktivnosti.

Dovoljena je mobilnost osebja, ki za obdobje mobilnosti ne prejme dotacije (udeleženci mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU; zero grant). Udeleženci mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU v okviru programa Erasmus+ so udeleženci mobilnosti, ki ne prejmejo nepovratnih sredstev EU v okviru programa Erasmus+ za pot ali bivanje, vendar izpolnjujejo vsa merila za mobilnost osebja ter lahko izkoristijo vse prednosti, ki jih zagotavlja program Erasmus+.

Do 20 % sredstev, dodeljenih posameznemu projektu mobilnosti na področju visokošolskega izobraževanja, se lahko uporabi za financiranje izhodne mobilnosti osebja visokošolskih institucij držav programa v katero koli partnersko državo na svetu (regije 1–14). Te priložnosti so namenjene spodbujanju organizacij v državi programa, da razvijejo aktivnosti izhodne mobilnosti z več partnerskimi državami, pri čemer se pričakuje, da bodo zajele čim večje geografsko območje.

DODATNA SREDSTVA ZA VKLJUČEVANJE UDELEŽENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI

Oseba s posebnimi potrebami je oseba, katere osebne okoliščine ali okoliščine, povezane s telesnim, duševnim ali zdravstvenim stanjem, so take, da njena mobilnost ne bi bila mogoča brez dodatne finančne ali drugačne podpore. Torej je lahko podpora v obliki nepovratnih sredstev pri udeležencih z manj priložnostmi, zlasti tistih z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ali drugimi zdravstvenimi težavami, višja od najvišjih posameznih zneskov nepovratnih sredstev, določenih v točki 9.

Spremljevalci osebja z manj priložnostmi so lahko upravičeni do prispevka, ki temelji na dejanskih stroških.

Oseba s posebnimi potrebami, ki želi zaprositi za dodatno sofinanciranje, mora najmanj 45 dni pred pričetkom mobilnosti oddati originalno vlogo za dodatna nepovratna sredstva, da pokrije dodatne stroške za udeležbo v aktivnostih mobilnosti.  Poziv Cmepiusa in vloga sta objavljena skupaj s tem razpisom.

IZREDNI STROŠKI ZA DRAGO POTOVANJE

Do izrednih stroškov za drago potovanje so upravičeni samo udeleženci mobilnosti, upravičeni do podpore za potne stroške: upravičenci projektov mobilnosti lahko zahtevajo finančno podporo za visoke potne stroške udeležencev pod proračunsko postavko „izredni stroški“ (80 % vseh upravičenih stroškov). To je dovoljeno, če lahko upravičenci utemeljijo, da pravila financiranja (na podlagi stroškov na enoto za razpon razdalje) ne krijejo vsaj 70 % potnih stroškov udeležencev. Če se dodelijo nepovratna sredstva za kritje izrednih stroškov za drago potovanje, nadomestijo podporo za potne stroške.

MOŽNOST DODATNEGA SOFINANCIRANJA ZA KOORDINATORJE PROGRAMA ERASMUS+ IN NJIHOVE POMOČNIKE

Erasmus+ koordinatorji in njihovi pomočniki lahko zaprosijo za dodatno sofinanciranje stroškov, ki presegajo dotacijo programa Erasmus+, iz drugih sredstev UM, vendar največ pri eni mobilnosti v tem programskem obdobju. UM si pridržuje pravico pri določitvi višine dodatnega sofinanciranja za vsako takšno posamezno mobilnost.

Seznam fakultetnih koordinatorjev programa ERASMUS+ je objavljen na naslednji spletni strani https://www.erasmusplus.um.si/koordinatorji/.

Zapri