Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Osnovni pogoji za prijavo na Erasmus+

Na ta razpis se lahko prijavi:

–    PEDAGOŠKO OSEBJE (visokošolski učitelji in asistenti) za sofinanciranje obdobja:

 • poučevanja študentov na visokošolskih partnerskih institucijah, s katerimi ima UM sklenjen ustrezen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum, v programskih in partnerskih državah in/ali
 • usposabljanja s svojega področja dela na visokošolskih institucijah oz. drugih javnih ali zasebnih organizacijah[1] v državah programa v tujini in visokošolskih institucijah partnerskih držav, s katerimi ima UM sklenjen medinstitucionalni sporazum za to vrsto

 –    NEPEDAGOŠKO OSEBJE (strokovno osebje) za sofinanciranje obdobja usposabljanja s svojega področja dela na:

 • visokošolskih institucijah oz. drugih javnih ali zasebnih organizacijah[1] v državah programa v tujini in
 • visokošolskih institucijah partnerskih držav, s katerimi ima UM sklenjen medinstitucionalni sporazum za to vrsto.

Mobilnost v partnerskih državah se na podlagi tega razpisa lahko za vse tipe mobilnosti sofinancira le, če se izvede na visokošolskih institucijah, s katerimi ima UM sklenjen Erasmus+ medinstitucionalni sporazum.

UPRAVIČENI PRIJAVITELJI IN OSNOVNI POGOJI

Prijavitelj mora izvajati svojo mobilnost v sodelujoči državi, ki ni država organizacije pošiljateljice ali država prebivališča prijavitelja.

Prijavitelji na mobilnosti z namenom poučevanja (STA) ali na združeni mobilnosti poučevanja in usposabljanja  (STA/STT) so lahko:

 1. Pedagoško osebje, visokošolski učitelji UM (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih) in asistenti, ki opravljajo pedagoško delo, zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno, ali v študijskem letu izvedbe mobilnosti delajo na UM na podlagi podjemne oz. avtorske pogodbe. V programu Erasmus+ so tudi asistenti lahko obravnavani kot pedagoško osebje, vendar le v primeru, če tudi na matični fakulteti opravljajo pedagoško delo.
  Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, mora skupaj s prijavo na ta razpis predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.
 2. Vabljeno osebje iz tujine, ki je bilo povabljeno, da poučuje na UM iz druge organizacije[1], torej iz katere koli javne ali zasebne organizacija (ki ni nosilka ECHE), ki je dejavna na trgu dela ali na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine iz druge države programa ali Združenega kraljestva in ima veljavno kodo OID.

Osnovni pogoji za mobilnost z namenom poučevanja in za združeno mobilnost pedagoškega osebja:

 • Osnova za prijavo na mobilnost je sklenjen veljavni Erasmus+ medinstitucionalni sporazum med visokošolskima institucijama (pošiljateljico in gostiteljico) za mobilnost STA za ustrezno študijsko leto in ustrezno študijsko področje.
 • Mobilnost z namenom poučevanja v tujini (STA) mora obsegati vsaj 8 ur poučevanja na teden (izvedbe predavanj udeleženca, s svojega področja dela, za študente na instituciji gostiteljici) ali za katero koli krajše obdobje bivanja. Če mobilnost traja dlje od enega tedna, mora biti minimalno število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tistega tedna[1].
 • Če je v posameznem obdobju v tujini aktivnost poučevanja združena z aktivnostjo usposabljanja (združena mobilnost STA/STT), se najmanjše število ur poučevanja na teden (izvedbe predavanj udeleženca za študente na instituciji gostiteljici)  ali katero koli krajše obdobje bivanja zmanjša na 4 ure. Če mobilnost traja dlje kot en teden, mora biti najmanjše število ur poučevanja za nepopoln teden sorazmerno s trajanjem tega tedna[3].
 • V primeru vabljenega osebja iz tujine ni omejitve minimalnega števila ur poučevanja.

Prijavitelji na mobilnost z namenom usposabljanja (STT) v tujini so lahko:

Vsi zaposleni na UM (v delovnem razmerju, ki ustreza Zakonu o delovnih razmerjih − zaposleni za določen/nedoločen čas, polno ali delno) in tisti, ki v študijskem letu izvedbe mobilnosti delajo na UM na podlagi podjemne ali avtorske pogodbe.

Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, mora predložiti potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

Organiziranih izobraževalnih dogodkov in tednov usposabljanja, (npr. Erasmus Staff Training Week), katerih vsebina je povezana s programom Erasmus+, se lahko udeležijo samo koordinatorji programa Erasmus+ na UM in njihovi pomočniki (seznam je objavljen na spletni strani https://www.erasmusplus.um.si/koordinatorji/), katerih področje dela je povezano z vsebino tega tedna usposabljanja.

Ostali zaposleni se lahko udeležijo le usposabljanj (izobraževanj) s svojega delovnega področja in aktivnosti v obliki sledenja na primerljivem delovnem mestu, priprave in izvedbe skupnih projektov ter iskanja praks za študente.

Vsebina usposabljanja mora biti nedvoumno in v celoti vezana na strokovno področja dela udeleženca na matični instituciji.

OBDOBJE IZVAJANJA ERASMUS+ MOBILNOSTI

Na razpis je možno prijaviti mobilnosti, ki bodo izvedene najkasneje do 30. 09. 2024, vendar samo do porabe sredstev.

Dotacija se ne sme dodeliti retrospektivno za aktivnosti, ki so se že pričele v času oddaje popolne prijave za dotacijo in za katere Sporazum o sofinanciranju iz programa Erasmus+ ni bil sklenjen pred pričetkom mobilnosti.

Obdobje izvajanja Erasmus+ mobilnosti (aktivnosti udeleženca na instituciji gostiteljici) v tujini lahko traja:

 • v primeru mobilnosti v državo programa najmanj 2 dni do največ 60 dni,
 • v primeru mobilnosti v partnersko državo mora aktivnost trajati najmanj 5 dni do največ 60 dni,
 • v primeru vabljenega osebja iz podjetij je minimalno trajanje en dan, razen za vabljeno osebje iz Združenega kraljestva, kjer je minimum trajanja aktivnosti 5 dni.

Pred in po obdobju izvajanja mobilnosti se lahko, v primeru da je to potrebno, dodajo dnevi za potovanje v skladu s pogoji, navedenimi v 9. točki tega razpisa.

V vseh primerih morajo biti dnevi izvajanja mobilnosti pri minimalnem trajanju zaporedni delovni dnevi.

Prav tako morata biti pri mobilnostih, ki vključujejo usposabljanje, v prvem in zadnjem tednu sofinanciranja izvedena minimalno 2 zaporedna delovna dneva, sicer se pri določitvi maksimalnega števila dnevnih zneskov (dni) sofinanciranja iz programa Erasmus+ kot začetek mobilnosti računa prvi delovni dan v prihodnjem tednu oz. kot zaključek zadnji delovni dan preteklega tedna, z dodanimi upravičenimi dnevi za pot.

Obdobje izvajanja mobilnosti se ne more pričeti ali zaključiti na vikend ali praznik v državi institucije gostiteljice. V primeru, če je v prijavi in na potrdilu institucije gostiteljice naveden prvi ali zadnji dan izvedbe mobilnosti na nedelovni dan, razen v primeru organiziranih dogodkov (delavnic, poletnih in zimskih šol …), za katere je treba skupaj s prijavo poslati dodatna dokazila, se lahko za izračun upravičenega obdobja sofinanciranja iz tega razpisa upoštevajo le delovni dnevi.

Mobilnost za poučevanje ali usposabljanje se lahko izvaja v več kot eni organizaciji gostiteljici v isti državi, pri čemer se šteje za eno obdobje poučevanja ali usposabljanja, zanjo pa velja minimalno trajanje bivanja.

Zapri