Preskoči na vsebino

PRIJAVA

OMEJITVE MOŽNEGA SOFINANCIRANJA IZ TEGA RAZPISA

Erasmus dotacijo za individualno podporo je na podlagi tega razpisa možno pridobiti do naslednjih maksimalnih dnevnih zneskov sofinanciranja:

  • največ 7 dnevnih zneskov za  Mobilnosti z namenom usposabljanja v tujini  (»Staff mobility for Training«; STT),
  • največ 10 dnevnih zneskov za Združene mobilnosti v kombinaciji poučevanja in usposabljanja v tujini (»Staff Mobility for Teaching and Training«; STA/STT) in
  • največ 14 dnevnih zneskov za Mobilnosti z namenom poučevanja v tujini na partnerski visokošolski instituciji (»Staff Mobility for Teaching«; STA).

V te maksimalne zneske možnega sofinanciranja mobilnosti osebja (omejeno na najvišjo možno število dnevnih zneskov sofinanciranja) sta lahko vključena tudi en dan za pot pred Erasmus+ aktivnostmi na instituciji gostiteljici in en dan po zaključku le-teh, vendar le za razdalje nad 200 km v skladu z izračunom s kalkulatorjem razdalje Evropske komisije.

Osebje, ki se odloči za zeleno potovanje, pa lahko po potrebi prejme dodatno individualno podporo za kritje stroškov za povratno pot za največ dodatne štiri dni potovanja.

V primeru, da mobilnosti trajajo dlje od zgoraj navedenih maksimalnih možnih dnevnih zneskov sofinanciranja, se za izvedbo poti ne morejo dodeliti dodatni dnevni zneski.

Po oddaji končnega poročila se dodatni dnevi za pot upoštevajo le, če je udeleženec te dni dejansko porabil za potovanje.

Sofinanciranje mobilnosti v čezmorskih državah in ozemljih Evropske unije, katerih seznam je objavljen na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/outermost-regions), je na podlagi tega razpisa možno le za mobilnosti z namenom izvedbe predavanj študentom (»Staff Mobility for Teaching«; STA) in združeno mobilnosti v kombinaciji poučevanja in usposabljanja (»Staff Mobility for Teaching and Training«; STA/STT).

Na podlagi tega razpisa ni možno pridobiti sofinanciranja za izvedbo mobilnosti na institucijah ob hrvaški obali v obdobju prvomajskih praznikov in poletnih počitnic (od 27. 4. do 2. 5. in od 25. 6. do 31. 8. 2024).

9. 1. 1. DODATNE OMEJITVE sofinanciranja mobilnosti z namenom usposabljanja v tujini (STT)

  • sofinanciranje se lahko prejme le za eno mobilnost na isti instituciji v okviru tega ali predhodnih razpisov programa Erasmus+ 2014–2020 in Erasmus+ 2021–2027;
  • je možno za največ 2 udeleženca z UM, ki se hkrati udeležujeta usposabljanja na isti instituciji gostiteljici;
  • posamezen prijavitelj je upravičen pridobiti dotacijo za sofinanciranje mobilnosti za skupaj največ 10 dnevnih zneskov za izvedbo mobilnosti v celotnem koledarskem letu (v kar so všteti tudi dnevi za pot in odobrena sredstva na podlagi predhodnih razpisov;
  • če določena organizacija izvaja primerljivo usposabljanje v različnih krajih, je mogoče pridobiti sofinanciranje samo za kraj, ki je najbližji izvajanju usposabljanja, pri čemer se upošteva izračun oddaljenosti na podlagi kalkulatorja razdalj.

Zgoraj navedene dodatne omejitve sofinanciranja mobilnosti z namenom izvedbe usposabljanja v tujini (STT) (navedene v točki 9.1.1.) ne veljajo za prijavitelje, ki sofinanciranja iz programa Erasmus+ na podlagi predhodnih razpisov od l. 2014 še niso prejeli, za udeležbo na usposabljanjih na partnerskih univerzah Evropske univerze ATHENA (https://athenauni.eu/) ter za usposabljanja v regijah partnerskih držav 5, 6, 8, 10 in 12 (KA107), za udeležbo na katerih veljajo spodnje omejitve:

  • sofinanciranje se lahko prejme le za dve mobilnost na isti instituciji v okviru tega ali predhodnih razpisov programa Erasmus+ 2014–2020 in Erasmus+ 2021–2027;
  • je možno za največ 3 udeležence z UM, ki se hkrati udeležujejo usposabljanja na isti instituciji gostiteljici.

Mobilnosti, ki vključujejo predavanja v tujini, se lahko sofinancirajo le v obdobju, ko se predavanja na instituciji gostiteljici izvajajo v skladu akademskim koledarjem institucije gostiteljice, ali v času drugih organiziranih izobraževanj za študente v skladu z uradnim programom institucije, ki ga je treba priložiti prijavi.

V primeru, da pedagoško osebje opravlja različne tipe mobilnosti na isti instituciji, je sofinanciranje na podlagi tega razpisa možno le v primeru, če med zaključkom prve in pričetkom druge preteče najmanj 2 tedna.

PREPOVED DVOJNEGA FINANCIRANJA

Finančne podpore pridobljene iz naslova tega razpisa ni dovoljeno uporabiti za kritje stroškov za ukrepe, ki se že financirajo iz evropskih sredstev.

Dotacija ne sme biti namenjena ali uporabljena za ustvarjanje dobička prejemnika. Vsi finančni transferji morajo biti transparentni, sledljivi in dokazljivi.

Za stroške, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu, morata članica in prijavitelj zagotavljati, da udeleženec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja. Če bi se ugotovilo, da je udeleženec mobilnosti prejel sredstva za iste vrste stroškov tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, se lahko sporazum o dodelitvi sredstev razdre, udeleženec pa je dolžan povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva.

Osebje pa lahko poleg nepovratnih sredstev EU iz programa Erasmus+ ali namesto njih (udeleženci mobilnosti z ničelnimi nepovratnimi sredstvi iz sredstev EU) prejmejo regionalna, nacionalna ali druga nepovratna sredstva, ki jih ne upravlja nacionalna agencija, temveč druga organizacija (npr. ministrstvo ali regionalni organi). Nepovratna sredstva EU iz programa Erasmus+ se lahko nadomestijo tudi z drugimi sredstvi iz proračuna EU (Evropskega socialnega sklada itd.). Za te vrste nepovratnih sredstev, ki niso zagotovljena iz proračuna EU, temveč iz drugih virov financiranja, ne veljajo zneski in najnižje/najvišje vrednosti iz tega razpisa.

Prejemnik sredstev mora nacionalni agenciji omogočiti, da preveri dejansko stanje in upravičenost vseh aktivnosti projekta in udeležencev z vsemi dokumentarnimi sredstvi, vključno z video in fotografsko evidenco izvedenih aktivnosti, da se prepreči dvojno financiranje ali druge nepravilnosti.

Zapri