Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Prijavni postopek

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavitelj mora pri prijavi mobilnosti upoštevati interne postopke odobritev, ki veljajo na matični članici.

Pred pripravo prijave na razpis se mora z neposredno nadrejenim in vodstvom članice ter institucijo gostiteljico dogovoriti o programu mobilnosti – »Mobility Agreement«, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti predvideni vsebini programa, ustreznemu terminu izvedbe in predvidenim rezultatom ter učinkom mobilnosti.

Udeleženec in članica, ki napotuje udeleženca na to mobilnost, sta odgovorna za gospodarno rabo sredstev in izbiro najbolj ekonomičnih storitev za izvedbo mobilnosti, ter za spoštovanje nacionalne zakonodaje.

Aktivnost in vsebina (program) mobilnosti morajo biti nedvoumno povezani s področjem dela udeleženca na matični instituciji in morajo biti pomembni za članico in za poklicni razvoj udeleženca ter skladni s cilji programa Erasmus+ in s cilji ukrepa mobilnosti osebja.

Prijava na razpis mora vključevati naslednje dokumente:

1.  V celoti izpolnjen program mobilnosti »Mobility Agreement« glede na tip mobilnosti:

  • za mobilnost z namenom poučevanja Staff Mobility for Teaching STA; (Priloga1),
  • za združeno mobilnost Staff Mobility for Teaching and Training STA/STT (Priloga2) ali
  • za mobilnost z namenom usposabljanja Staff mobility for Training STT (Priloga 3.).

»Mobility Agreement« mora biti podpisan s strani prijavitelja in njegovega neposredno nadrejenega na članici ter potrjen (s podpisi in žigi) s strani gostujoče in domače institucije. Za udeležence fakultete potrdita program tudi dekan in Erasmus fakultetni koordinator, za zaposlene na Rektoratu pomočnik oddelka in glavna tajnica, za zaposlene na UKM ravnateljica ter za zaposlene na ŠD direktorica.

Program mobilnosti »Mobility Agreement« mora vsebovati natančno navedbo predvidenih aktivnosti na instituciji gostiteljici, namene, cilje, dodano vrednost in pričakovana nova znanja ter rezultate mobilnosti.

Pri mobilnostih z namenom usposabljanja v tujini morajo biti v programu mobilnosti navedene predvidene aktivnosti za vsak delovni dan posebej (pri alineji »Activities to be carried out«) in konkretna nova znanja in spretnosti, za katere udeleženec pričakuje, da jih bo lahko pridobil med usposabljanjem na instituciji gostiteljici (pri alineji »Expected outcomes and impact«).

V primeru udeležbe na organiziranem usposabljanju (delavnice, tedni usposabljanja …) pa je treba prijavi priložiti uraden program institucije gostiteljice.

Pri mobilnostih, ki vključujejo predavanja v tujini, morajo biti v programu mobilnost navedeni naslovi in ure predavanj za posamičen predmet, ki jih bo predavatelj izvedel za študente na instituciji gostiteljici  (pri alineji »Titles of the lectures performed by the participant for the students at the receiving institution, indicating the number of lecture hours for each subject”).

2.  Podpisano izjavo (Priloga 2).

3.  Oceno Stroškov mobilnosti; predvidenih dejanskih stroškov prevoza nočitev in dnevnic (v skladu s slovensko zakonodajo) s podpisom odgovorne osebe in žigom domače institucije  (Priloga 3).

Pri odobritvah poti z lastnim avtomobilom za razdalje, daljše od 500 km, izračunane s kalkulatorjem razdalje (razen v primeru souporabe avtomobila), je treba prijavi priložiti obrazložitev članice, zakaj je bila odobrena pot z osebnim avtomobilom. Obrazložitev mora potrditi odgovorna oseba članice, priložiti pa ji je treba primerjavo stroškov (zbrane ponudbe) v primeru izbire drugačnega transportnega sredstva.

4.  Potrditev skladnosti mobilnosti s cilji programa Erasmus+ in načrt razširjanja učinkov v slovenskem jeziku (Priloga 4).

Prijavitelj in vodstvo članice, ki zaposlenega napotuje na mobilnost, potrdita, da so znanje, spretnosti in kompetence, ki jih bo udeleženec predvidoma pridobil v času mobilnosti na podlagi predloženega programa,  koristne tako za udeleženca, kakor tudi za matično članico, ter da vsebina predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje ciljev programa Erasmus+ in da je predvideno trajanje sorazmerno z obveznostmi za izvedbo aktivnosti na instituciji  gostiteljici.

Dokument podpišeta udeleženec in odgovorna oseba članice (oz. glavna tajnica za udeležence Rektorata).

Dodatne dokumente v primeru izpolnjevanja spodnjih pogojev:

(5.)  V primeru mobilnosti, ki vključujejo predavanja v tujini (STA in STA/STT) je treba priložiti uraden študijski koledar institucije gostiteljice oz. uraden program izobraževalnega dogodka, ki je organiziran za študente izven obdobja predavanj na instituciji gostiteljici.

(6.)  V primeru prijave za sofinanciranje združene mobilnosti, ki vključuje usposabljanja in predavanja (STA/STT) na instituciji v tujini, kjer se je udeleženec že kdaj prej udeležil mobilnosti z namenom usposabljanja (STT), je treba prijavi priložiti dodatno utemeljitev fakultete, v kateri se zapiše, kakšna je dodana vrednost, in opredeli vsebina dodatnega usposabljanja, ki ga tokrat za udeleženca organizira institucija gostiteljica in ni moglo biti izvedeno v času predhodnih usposabljanj (kar mora biti razvidno tudi v prijavnem obrazcu »Mobility Agreement«).

(7.)  Prijavitelji, ki delajo na UM na podlagi podjemne oz. avtorske pogodbe, prijavi predložijo kopijo podjemne ali avtorske pogodbe s prekritimi podatki zaupne narave.

(8.)  Če je udeleženec hkrati v delovnem razmerju na drugem visokošolskem zavodu oziroma višji strokovni šoli, skupaj s prijavo na ta razpis predloži tudi potrdilo tega zavoda oz. šole, da za isto mobilnost ni prejel sofinanciranja drugega delodajalca.

Skenirano prijavo (vse zgoraj zahtevane dokumente) v PDF-formatu je treba poslati najkasneje 3 tedne pred pričetkom mobilnosti  na elektronski naslov: mobilnost.zaposlenih@um.si

s pripisom zadeve »Prijava na Razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja Erasmus+«.

Vsi dokumenti morajo biti v celoti izpolnjeni in potrjeni z ustreznimi podpisi in žigi, razen v primeru podpisa s kvalificiranim digitalnim podpisom, kjer žig ni potreben.

Prijavitelj se s predloženo prijavo in programom mobilnosti, ki ga potrdijo vse udeležene stranke, zaveže k spoštovanju pravil programa Erasmus+ in tega razpisa.

Po pregledu prijave Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti UM prijavitelju in fakultetnemu koordinatorju programa Erasmus+ po elektronski pošti pošlje ali odobritev oz. Sporazum o sofinanciranju mobilnosti iz programa Erasmus+ ali pa poziv za dopolnitev v primeru nepopolne, pomanjkljive ali vsebinsko slabo pripravljene prijavne dokumentacije. Če prijava do predvidenega datuma pričetka mobilnosti ni dopolnjena ali dopolnitev ni ustrezna, sofinanciranje na podlagi tega Razpisa ne more biti odobreno.

Vsi udeleženci mobilnosti so pri naročanju storitev pri zunanjih izvajalcih dolžni spoštovati sklenjene okvirne sporazume, ki veljajo za članice in pridružene članice UM.

V kolikor bi udeleženec mobilnosti želel spremeniti datume pričetka in zaključka mobilnosti, ki so navedeni na programu mobilnosti in sporazumu o sofinanciranju, mora poslati s strani matične članice in univerze gostiteljice potrjene nove datume pisno na elektronski naslov mobilnost.zaposlenih@um.si obvezno pred predvidenim začetkom mobilnosti ali pa vsaj med samo mobilnostjo.  Po končani mobilnosti sprememb ni več možno upoštevati, morebitni dodatni dnevi izven predvidenih datumov pa se lahko štejejo le kot dnevi mobilnost brez dotacije Erasmus+ (zero grant).

Če se bivanje in predvidene aktivnosti med trajanjem mobilnosti prekinejo, se obdobje prekinitve ne upošteva pri izračunu nepovratnih sredstev za individualno podporo. V primeru prekinitve zaradi višje sile je treba udeležencu dovoliti nadaljevanje aktivnosti po prekinitvi, če je to vsebinsko mogoče in to omogočajo določila sporazuma.

V primeru ko udeleženec odpove sporazum zaradi višje sile, mora biti udeleženec upravičen do prejema zneska nepovratnih sredstev, ki ustreza morebiti že izvedenemu trajanju Erasmus+ aktivnosti. Preostala sredstva je treba vrniti.

IZBOR PRIJAVITELJEV

UM bo sprejemala prijave, ki ustrezajo pogojem razpisa, načelom Erasmus listine ECHE ter izpolnjujejo cilje in namene programa Erasmus+ in pri katerih je zagotavljana visoka kakovost programa mobilnosti, do zapolnitve mest oz. porabe sredstev.

Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest oz. sredstev, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se za sodelovanje prijavljajo prvič in katerih mobilnost bo nastopila prej.

 

Zapri