Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Osnovni pogoji za prijavo na program Erasmus+

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2024/2025 za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Velika Britanija, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Na razpis se lahko prijavi študent, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje za pridobitev statusa »Erasmus študenta«, ki jih določa program Erasmus+:

1. celoten čas študija v tujini bo imel aktiven status študenta na matični fakulteti Univerze v Mariboru;
2. v času študija v tujini ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (Erasmus študija in prakse).

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija*, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Študenti enovitega študijskega programa imajo možnost v času študija pridobiti finančno dotacijo za skupaj 24 mesecev izmenjave.

Skupaj s prijavljeno mobilnostjo na ta razpis, v času dosedanjega študija na isti stopnji na katero bo študent vpisan v času študija v tujini, ne sme preseči maksimuma mesecev v tujini (skupnega trajanja Erasmus študija in prakse). Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t.i, »zero grant« študent).

* V 12-mesečnem obdobju na cikel študija oz. v primeru enovitih študijskih programov je to obdobje 24-mesečno, se upoštevajo pretekle izkušnje v okviru programa Erasmus+ in/ali štipendije programa Erasmus Mundus.

Na razpis se je možno prijaviti za sofinanciranje mobilnosti z namenom študija v tujini, ki bodo izvedene od 1. junija 2024 do najkasneje 30. septembra 2025.

  • Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice in v državi, v kateri med študijem prebivajo.

  • Študij na partnerski instituciji v tujini lahko/mora trajati najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev.

  • Študent mora bivati v kraju univerze gostiteljice celoten čas Erasmus študija.

  • Obdobje študija v tujini mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija prve stopnje (dodiplomski študij ali enakovredno), druge stopnje (magistrski študij ali enakovredno) ali tretje stopnje.

  • Obdobje študija v tujini lahko vključuje tudi obdobje prakse, če je to načrtovano, in je lahko glede na okoliščine različno organizirano, in sicer lahko aktivnosti potekata druga za drugo ali hkrati. Za kombinacijo veljajo pravila za dodelitev sredstev in minimalno trajanje študijske mobilnosti.

  • Študentu se po vrnitvi na matični fakulteti UM priznajo v tujini uspešno opravljene študijske obveznosti, ki so bile pred odhodom v tujino dogovorjene in potrjene s strani matične fakultete UM in gostujoče institucije v študijskem sporazumu (Learning Agreement). Priznavanje uspešno opravljenih obveznosti je lahko zavrnjeno le v primeru, da študent ni dosegel nivoja znanja oz. usposobljenosti, ki ga je zahtevala institucija gostiteljica ali drugače ni izpolnil dogovorjenih obveznosti in pogojev glede priznanja.

  • Minimalni pogoj programa Erasmus+ je, da morajo biti vse obveznosti, opravljene v času Erasmus+ študija v tujini, po vrnitvi priznane vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

Po sklepu Senata UM morajo študenti za upravičenost do finančne dotacije v času študija v tujini zbrati najmanj:

10 ECTS za trimester (3 mesece),
20 ECTS za semester (6 mesecev) in
40 ECTS za študijsko leto (12 mesecev).

Glede na trajanje študija se upošteva sorazmeren delež zbranih ECTS.

Študenti, ki se bodo prijavili na ta razpis in bodo potrjeni s strani svoje matične fakultete, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju študijske izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

Na ta razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus+.

Zapri