Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Finančna dotacija in dodatki

Študenti, ki se bodo prijavili na razpis programa Erasmus+ in bodo potrjeni s strani svoje matične fakultete, bodo o vseh nadaljnjih postopkih, višini Erasmus finančne dotacije in o možnostih pridobitve dodatnih štipendij, tečajih tujih jezikov in spletni jezikovni pripravi sproti obveščeni na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si.

Dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.
 • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja rednih študijskih obveznosti v skladu s sprejemnim pismom in akademskim koledarjem na partnerski instituciji.

  Za čas trajanja JEZIKOVNIH TEČAJEV oz. DRUGIH RAZŠIRJENIH AKTIVNOSTI (pripravljalni tedni, medkulturni tečaji itd.), ki jih organizirajo univerze gostiteljice pred pričetkom semestra, so prejemniki do finančne dotacije Erasmus+ upravičeni le v primeru, če bo univerza gostiteljica potrdila datum pričetka tečaja/aktivnosti kot datum začetka trajanja Erasmus+ aktivnosti na potrdilu »Confirmation 1« in zanj izdala ustrezno potrdilo.

  DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. datum začetka prvega tečaja/prvega delovnega dne, dogodka za dobrodošlico, ki ga organizira institucija gostiteljica, ali jezikovnega in medkulturnega tečaja.

  DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici. To je lahko npr. zadnji dan izpitnega obdobja/predavanj/dela/obvezne prisotnosti.

  ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katerega je študent upravičen do prejema finančne dotacije, razen kadar gre za zeleno potovanje.

 • Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, Zoisovo štipendijo ipd.

Nacionalna agencija CMEPIUS je v skladu z Vodnikom za prijavitelje in Vodnikom za Nacionalne agencije ter soglasjem Evropske komisije in Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, določila zneske nepovratnih sredstev za posameznike v okviru Erasmus+ kot v nadaljevanju.

Višine Erasmus dotacije v študijskem letu 2024/2025 za posamezno skupino držav znašajo:

SKUPINA 1

674 EUR/mesec

Programske države z najvišjim standardom

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska, Velika Britanija

SKUPINA 2

674 EUR/mesec

Programske države s srednjim standardom

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija

SKUPINA 3

606 EUR/mesec

Programske države z nižjim standardom

Bolgarija, Češka, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Romunija, Severna Makedonija, Slovaška, Srbija, Turčija

 • ROK oddaje vloge za dotacijo Erasmus+: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca

Dodatek za študente z manj priložnostmi

Študenti iz okolij z manj možnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2024/2025 znaša 250 EUR/mesec.

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje ene izmed 8 skupin udeležencev z manj priložnostmi bodo lahko zaprosili za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

Posebne potrebe: telesni, duševni, intelektualni ali senzorični primanjkljaji, npr. invalidnosti, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni itn.

Zdravstvene težave: zdravstvene težave, vključno s hudimi oz. kroničnimi boleznimi ali kakršnimi koli drugimi telesnimi ali duševnimi stanji.

Kulturne razlike: posamezniki/-ce z migrantskim ali begunskim ozadjem, novo prispeli migranti/ke pripadniki/ce nacionalne ali etnične manjšine, uporabniki/ce znakovnega jezika, posamezniki/ce s težavami pri jezikovnem prilagajanju in kulturni vključenosti itn.

Ovire, povezane z diskriminacijo: diskriminacija povezana s spolom (spolna identiteta, izražanje spola itn.), starostjo, etnično pripadnostjo, religijo, prepričanjem, spolno usmerjenostjo, invalidnostjo ali presečnimi dejavniki (kombinacija ene ali več omenjenih diskriminatornih ovir).

Ekonomske ovire: ekonomska prikrajšanost, tj nizek življenjski standard, nizek dohodek, in osebe, ki morajo ob izobraževanju delati za preživetje, so odvisne od sistema socialnega varstva, so dolgotrajno brezposelne, živijo v negotovih razmerah ali revščini, so brezdomci/ke v dolgovih ali imajo finančne težave itn.

Družbene ovire: omejene socialne kompetence, asocialna ali visoko tvegana vedenja, storilci/ke kaznivih dejanj, uporabniki/ce drog ali alkohola ali socialna marginalizacija, študentje starši skrbnik/ce, rejnik/ice ali sirota oziroma oseba, ki je živela ali živi v institucionalni oskrbi.

Ovire, povezane s sistemi izobraževanja in usposabljanja: posamezniki/ce ki so zgodaj izstopili iz sistemov izobraževanja in usposabljanja, nizko kvalificirani odrasli, težave ki so posledica izobraževalnih sistemov, ki ustvarjajo strukturne ovire ali ne upoštevajo v celoti posebnih potreb posameznika/ce.

Geografske ovire: življenje v oddaljenih ali podeželskih območjih, na majhnih otokih ali v obrobnih/najbolj oddaljenih regijah, v predmestjih, v območjih z manj storitvami (omejen javni prevoz, slaba infrastruktura) ali manj razvitih območjih v tretjih državah itn.

 • ROK oddaje vloge za dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi: 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca

Podpora za vključevanje za udeležence (študenti s posebnimi potrebami)

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Vsi udeleženci z manj priložnostmi so upravičeni do ti. dodatka za študente z manj priložnostmi (250,00 EUR), udeleženci s posebnimi potrebami, pa so upravičeni tudi do dodatnih finančnih sredstev za kritje dejanskih stroškov, ki nastanejo iz naslova posebne potrebe zaradi mobilnosti in niso kriti v okviru dodatka za študente z manj priložnostmi (torej gre za stroške, ki presežejo znesek 250 EUR mesečno).

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji CMEPIUS.

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

 • ROK oddaje vloge: 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjujejo pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, lahko zaprosi za dodatek za zeleno potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katere se za večji del potovanja (več kot 50 % poti) uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 € + do 4 dodatni dnevi za pot.

 • ROK oddaje vloge: ni roka za oddajo

Dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

Študenti, ki bodo izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS določene pogoje, lahko tudi v študijskem letu 2024/2025 zaprosijo za dodatno štipendijo Ad futura.

Dodatna sredstva Ad futura za študijsko leto 2024/2025 znašajo 50,43 EUR/mesec.

 • ROK oddaje vloge: ni roka za oddajo

Druge finančne določbe

Po prejemu finančnih sredstev s strani Nacionalne agencije bo Univerza v Mariboru študentom, ki jih bodo fakultete potrdile za Erasmus študij v študijskem letu 2024/2025, in ki bodo oddali popolne prošnje za pridobitev finančne dotacije programa Erasmus+, poslala v podpis pogodbe o dodeljeni finančni dotaciji Erasmus+, v kateri bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti. Študenti bodo prejeli pogodbe ne prej kot en mesec pred predvidenim pričetkom Erasmus aktivnosti v tujini.

Univerza v Mariboru je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od Nacionalne agencije CMEPIUS oz. Evropske komisije.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri