PRIJAVA

Prijavni postopek

 1. Študent sam poišče podjetje ali institucijo, na kateri bo opravljal strokovno praktično usposabljanje. 

 2. Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, mora za prijavo urediti naslednje stvari:

  1. izpolni spletno prijavo, do katere se dostopa preko sistema AIPS (studentexchange.um.si), zavihek “traineeship” – izmenjava študentov – prijava; izpolnjeno prijavo je potrebno natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti;
  2. zagotoviti originalno potrjen (podpisan in ožigosan ali digitalno podpisan) sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeship), ki je priložen k razpisu;
  3. zagotoviti veljavno potrdilo o vpisu, veljavno v študijskem letu, v katerem se študent udeležuje praktičnega usposabljanja v tujini.
  4. izjava študenta/-ke o sodelovanju v projektu erasmus+, ključni ukrep 1, razpis za projektno leto 2021;
  5. napisati motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije
  • kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM;
  • kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
  • natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …).

  Vse dokumente iz prejšnjega odstavka je potrebno poslati po pošti (upošteva se datum prejetja pošte) na naslov:

  Univerza v Mariboru

  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti

  Slomškov trg 15

  2000 Maribor

  ali po elektronski pošti na: aleksandra.savic@um.si.

  Po elektronski pošti poslane prijave, ki ne bodo podpisane s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ne bodo obravnavane in bodo zavržene.

  Rok za prijavo ni določen – UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.

  Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

   

  Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kvaliteto mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo z odločbo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za sprejemanje odločitev pri izvajanju projektov Erasmus+.

 3. Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus + finančne dotacije zaprosi še za:

  • dodatno štipendijo za študente iz okolij z manj možnostmi;;
  • dodatna sredstva iz naslova Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS Ad futura;
  • dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami,
  • dodatek za zeleno potovanje.

  Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti in ob koncu obdobja mobilnosti. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

Za pomoč so ti na voljo tudi Erasmus koordinatorji in druge kontaktne osebe na fakultetah. Seznam in kontakte lahko najdeš na strani KOORDINATORJI.

Pomoč in koristne informacije ti nudi tudi Erasmus Student Network Maribor (ESN Maribor), ki ti lahko pomaga pri predhodni pripravi in navezovanju stikov s študenti iz kraja tvoje izmenjave.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.