Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Prijavni postopek

 1. Študent sam poišče podjetje ali institucijo, na kateri bo opravljal strokovno praktično usposabljanje. 

 2. Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot Erasmus+ študent, mora za prijavo urediti naslednje stvari:

  1. Izpolniti elektronsko prijavo na spletni strani studentexchange.um.si. Pazite, da izberete ustrezno študijsko leto in vrsto izmenjave »Erasmus+ student traineeship«. Izpolnjeno prijavo je treba natisniti, podpisati in oddati podpisano tudi s strani mentorja na matični fakulteti.
  2. Izpolniti Sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships), ki ga morajo podpisati študent, Erasmus koordinator na matični fakulteti in tuja institucija (podpis in žig ali digitalni podpis).
  3. Zagotoviti veljavno potrdilo o vpisu za študijsko leto, v katerem se študent udeležuje praktičnega usposabljanja v tujini.
  4. Izpolniti Izjavo študenta/-ke o sodelovanju v projektu Erasmus+.
  5. Napisati motivacijsko pismo (lahko v slovenskem jeziku), ki mora zajemati naslednje informacije:
  • kako je delo, ki ga bo opravljal v času strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini, povezano s področjem študija študenta na matični fakulteti UM;
  • kako bo strokovno praktično usposabljanje v tujini doprineslo k nadaljnjemu izobraževanju in/ali zaposljivosti;
  • natančen opis institucije gostiteljice/podjetja in opis službe/oddelka (področje dela, število zaposlenih, leto ustanovitve …).

  Vse dokumente iz prejšnjega odstavka je treba poslati po elektronski pošti na: praksa.erasmus@um.si.

  Rok za prijavo ni določen – UM bo sprejemala prijave do zapolnitve mest in porabe sredstev.

  Če bo na razpis prispelo sočasno več prijav, kot bo na tisti dan še razpoložljivih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki se v preteklosti še niso udeležili strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programov Erasmus Mundus in Erasmus+.

  Študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.

  Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti mora v skladu s pravili Erasmus+ programa zagotavljati kakovost mobilnosti, zato ima pravico, da v primeru, da oceni, da načrtovana mobilnost ne izpolnjuje kvalitativnih pogojev mobilnosti, prijavo z odločbo zavrne. Za morebitne pritožbe je pristojna Komisija za sprejemanje odločitev pri izvajanju projektov Erasmus+.

 3. Študent lahko pod določenimi pogoji poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosi še za:

  • dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi,
  • dodatna sredstva Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (Ad futura),
  • podporo za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami,
  • dodatek za zeleno potovanje.
 4. Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+, je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

Vse dokumente in obrazce lahko najdete na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri