Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Finančna dotacija programa Erasmus+ in dodatki

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini so bila UM dodeljena s strani nacionalne agencije Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Erasmus+ finančna dotacija se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

  • Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne dotacije, ampak more zanjo zaprositi v skladu z tem razpisom.

  • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

  • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici v tujini.

    DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

    DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

    ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen do prejema finančne dotacije, razen če gre za zeleno potovanje.

  • Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, Zoisovo štipendijo ipd.

Na podlagi določil programa Erasmus+ so programske države razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Nacionalna agencija CMEPIUS je določila višino finančne dotacije za posamezne skupine držav, kot sledi:

SKUPINA 1

674 EUR/mesec

Programske države z višjimi življenjskimi stroški

Danska, Finska, Islandija, Irska, Lihtenštajn, Luksemburg, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo, Švica

SKUPINA 2

674 EUR/mesec

Programske države s srednjimi življenjskimi stroški

Avstrija, Belgija, Ciper, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija

SKUPINA 3

606 EUR/mesec

Programske države z nižjimi življenjskimi stroški

Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Severna Makedonija, Turčija

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+, kjer bodo pravice, obveznosti in odgovornosti pri dodelitvi Erasmus+ finančne dotacije natančneje določene.

UM je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od nacionalne agencije CMEPIUS.

Dodatek za prakse iz programa Erasmus+

Vsi študenti in mladi diplomanti, ki opravljajo Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje, bodo prejeli dodatni znesek iz programa Erasmus+ (dodatek za prakso) v višini 150 EUR na mesec. Do tega dodatka je študent upravičen samodejno in zanj ne rabi zaprositi.

Dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje iz Poziva k oddaji vloge za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi za udeležbo na praktičnem usposabljanju, so upravičeni do dodatne mesečne dotacije v višini 250 EUR.

Poziv in obrazec sta priložena k razpisu. Prijavo za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi je treba poslati skupaj s prijavo za osnovno dotacijo.

Dodatek k Erasmus+ finančni dotaciji iz vira Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Javnem razpisu štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+, pridobijo še dodatno štipendijo Ad futura v višini 50,43 EUR/ mesec.

Vloga je priložena k razpisu. Dokument je treba natančno prebrati in v kolikor ustrezate pogojem, oddati obrazec skupaj z ostalimi dokumenti po navodilih.

Mladi diplomanti, ki se udeležujejo Erasmus pripravništva, do tega dodatka niso upravičeni.

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki jim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami Erasmus+ kontaktni osebi na svoji matični instituciji in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami temelji na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, je upravičen do dodatka. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za več kot polovico potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 EUR in do 4 dodatni dnevi za pot. Udeleženec predloži dokazila za zeleno potovanje ob zaključku mobilnosti za obe smeri potovanja.

Vse dokumente in obrazce lahko najdete na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.

Zapri