PRIJAVA

Finančna podpora programa Erasmus+ in dodatne štipendije

Erasmus+ finančna sredstva za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom strokovnega praktičnega usposabljanja v tujini so bila UM dodeljena s strani nacionalne agencija Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS). Erasmus+ finančna dotacija se omeji glede na razpoložljiva sredstva.

Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.

Finančna dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov mobilnosti v celoti.

 • Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja mobilnosti na instituciji gostiteljici v tujini.

  DATUM ZAČETKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je prvi dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

  DATUM ZAKLJUČKA ERASMUS AKTIVNOSTI (ki ga mora študent vpisati v prijavo in prošnjo za finančno dotacijo) je zadnji dan, ko mora biti študent prisoten na instituciji gostiteljici.

  ČAS POTOVANJA v skladu s pogoji programa ne sme biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen do prejema finančne dotacije.

 • Študent programa Erasmus+ ni samodejno upravičen do Erasmus+ finančne pomoči.

  Finančna dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov mobilnosti v celoti.

Na podlagi določil programa Erasmus+ so programske države razdeljene na tri skupine glede na višino stroškov bivanja. Nacionalna agencija CMEPIUS je določila višino finančne dotacije za posamezne skupine držav, kot sledi:

Skupina 1

Programske države z visokimi stroški bivanja

Danska, Finska, Islandija, Irska, Luksemburg, Lihtenštajn, Norveška,  Švedska,   600  EUR/mesec
Skupina 2

Programske države s srednjimi stroški bivanja

Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Nemčija, Nizozemska, Portugalska, Španija, Malta, Francija, Italija
   600  EUR/mesec
Skupina 3

Programske države z nižjimi stroški bivanja

Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Turčija, Srbija
    540  EUR/mesec

Študenti, ki bodo do porabe sredstev oz. zapolnitve mest oddali popolno vlogo na ta razpis, bodo prejeli pogodbo o finančni dotaciji za strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+, kjer bodo pravice, obveznosti in odgovornosti pri dodelitvi finančne dotacije pravila in obveznosti glede upravičenosti do Erasmus+ finančne dotacije natančneje določena.

UM je dolžna izplačati samo sredstva, ki jih prejme od nacionalne agencije CMEPIUS.

Dodatek za prakse iz programa Erasmus+

Vsi študenti in mladi

diplomanti, ki opravljajo Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje, bodo prejeli dodatni enkratni znesek iz programa Erasmus+ (dodatek za prakso) v višini 150 EUR na mesec.

Dodatna sredstva iz  naslova javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS

Dodatno k Erasmus+ finančni dotaciji lahko študenti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Javnem razpisu štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+, pridobijo še dodatno štipendijo Ad futura v višini 67,76 EUR/ mesec.

Razpis in obrazec sta priložena k razpisu. Dokument je potrebno natančno prebrati in v kolikor ustrezate pogojem oddati obrazec skupaj z ostalimi dokumenti po navodilih.

Mladi diplomanti, ki se udeležujejo Erasmus prakse, do tega dodatna niso upravičeni.

Dodatna sredstva za mobilnosti za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s  posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na predpisanem obrazcu PRIJAVA, skupaj z zahtevanimi prilogami, Erasmus+ kontaktni osebi (koordinator projekta) na svoji matični instituciji in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

DODATEK ZA ZELENO POTOVANJE

Vsak udeleženec, ki izpolnjuje pogoje za trajnostno (zeleno) potovanje, je upravičen do dodatka. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpišeta oseba, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške, in organizacija pošiljateljica.

Enkratni dodatek k individualni podpori za zeleno potovanje znaša 50 EUR in do 4 dodatni dnevi za pot. Udeleženec predloži dokazila za zeleno potovanje ob zaključku mobilnosti za obe smeri potovanja.

Vse dokumente in obrazce lahko najdeš na strani DOKUMENTI IN OBRAZCI.