Preskoči na vsebino

PRIJAVA

Osnovni pogoji za prijavo na Erasmus+ pripravništvo

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Erasmus+ je program EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021 – 2027.

Namen razpisa je študente spodbujati h kratkoročni mednarodni mobilnosti, ki študentom:

 • prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj,
 • jih seznanja z različnimi stališči, znanjem, metodami poučevanja in raziskovanja ter delovnimi praksami na njihovem študijskem področju v evropskem in mednarodnem okviru,
 • omogoči razvoj komunikacijskih spretnosti, znanje jezikov, kritično mišljenje, reševanje problemov, medkulturne spretnosti in raziskovalne spretnosti,
 • razvoj spretnosti, ki so usmerjene v prihodnost, kot so digitalna in zelena znanja in spretnosti, ki jim bodo omogočili reševanje sedanjih in prihodnjih izzivov in
 • spodbuja njihov osebni razvoj, sposobnost prilagajanja novim situacijam in samozavest.

Program omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja in pripravništva, ki se ga lahko udeležijo:

 • študenti v času študija na UM in/ali
 • mladi diplomanti UM v obdobju 12 mesecev po diplomi/magisteriju/doktoratu.

Praktično usposabljanje in pripravništvo se lahko izvede v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+: članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Severna Makedonija, Norveška, Srbija in Turčija.

Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • izboljšan učni uspeh,
 • boljšana zaposljivost in poklicne možnosti,
 • okrepljena samoiniciativnost in podjetništvo,
 • večja samostojnost in samozavest,
 • izboljšano znanje tujih jezikov in digitalne kompetence,
 • okrepljena medkulturna zavest,
 • aktivnejša udeležba v družbi,
 • okrepljeno pozitivno sodelovanje z ljudmi iz različnih okolij,
 • boljša osveščenost o evropskem projektu in vrednotah EU,
 • večja motivacija za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem) izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

Na razpis se lahko prijavijo:

  • Diplomanti UM, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija ali v času absolventa (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v 12 mesecih po diplomi/magisteriju/doktoratu.
 • Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice ali v državi, v kateri med študijem prebivajo.

 • Na razpis se lahko prijavijo študenti, ki v času dosedanjega študija na isti stopnji še niso izkoristili vseh 12 mesecev izmenjave v okviru programov Erasmus+ in Erasmus Mundus. Študenti enovitih študijskih programov imajo na razpolago 24 mesecev mobilnosti.

  Ta pravila veljajo tudi, če gre za študente brez dotacije Erasmus (t. i. zero grant študenti).

 • Strokovno praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta, saj gre za strokovno izpopolnjevanje, za kar jamčijo študent, mentor na fakulteti in Erasmus+ fakultetni koordinator s podpisom dokumenta »Learning Agreement for Traineeship«. Erasmus koordinator na matični fakulteti ne more biti istočasno tudi mentor. Priporočljivo je, da je strokovno usposabljanje sestavni del študijskega programa študenta, kadar je to mogoče.

 • Strokovno praktično usposabljanje študentov mora biti po zaključku priznano na matični fakulteti UM vsaj z vpisom v Dodatek k diplomi.

 • Študent mora celoten čas strokovnega praktičnega usposabljanja bivati v kraju opravljanja mobilnosti v tujini. Študent mora skupaj s poročilom poslati pogodbo o namestitvi in potrdila o nakazilu najemnin za celotno obdobje trajanja praktičnega usposabljanja, sicer do finančne dotacije na podlagi tega razpisa ni upravičen.

 • Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa Erasmus VŽU in Erasmus+.

OBDOBJE MOBILNOSTI

Obdobje praktičnega usposabljanja je omejeno na najmanj 2 meseca (min. 60 dni) do največ 12 mesecev. Študent lahko koristi status Erasmus+ študenta in prejme Erasmus+ dotacijo za obdobje mobilnosti, ki skupaj traja največ 12 mesecev na posamezno stopnjo študija (oz. 24 mesecev na enovitih magistrskih študijskih programih), neodvisno od števila ali vrste mobilnosti. Čas potovanja v skladu s pogoji programa ne more biti vštet v trajanje obdobja, za katero je študent upravičen prejeti finančno dotacijo, razen kadar gre za zeleno potovanje.

Obdobje mobilnosti je mogoče realizirati v roku največ 12 mesecev po tem, ko študent diplomira/magistrira/doktorira.

Študentom priporočamo, da opravljeno obdobje mobilnosti zabeležijo v svoj življenjepis. Vzorec se nahaja na naslednji spletni strani: http://www.europass.si/europass_mobilnost.aspx.

Zapri