Preskoči na vsebino

Obisk mednarodnih dogodkov

Udeležba doktorskih študentov na mednarodnih dogodkih in intenzivnih programih v tujini za leto 2024

V okviru tega razpisa Univerza v Mariboru iz sredstev Razvojnega stebra financiranja (RSF ZRD 2023–2027) omogoča vključevanje doktorskih študentov v mednarodno raziskovalno okolje in zagotavlja osnovne pogoje za začetek raziskovalne kariere.

Doktorski študenti se lahko udeležijo krajših mobilnosti (v nadaljevanju: mednarodni obisk) za udeležbo na:

 1. mednarodnih dogodkih, kot so znanstvene konference, strokovni dogodki ter drugi relevantni znanstveni dogodki, in
 2. intenzivnih programih (poletne šole).

Osnovni pogoji za prijavo

 1. Celoten čas mednarodnega obiska, ki se financira iz tega razpisa, mora imeti študent aktiven status študenta tretje stopnje na matični fakulteti UM.
 2. Doktorski študent se lahko mednarodnega obiska udeleži v kateri koli državi sveta, razen v Sloveniji in v državi, v kateri med študijem prebiva.
 3. Mednarodni obisk mora biti vsebinsko povezan s področjem študija doktorskega študenta, kar doktorski študent utemelji v vlogi za prijavo na ta razpis.
 • Rok za prijavo ni določen. Univerza v Mariboru bo sprejemala prijave do porabe razpoložljivih sredstev v tekočem koledarskem letu. Doktorski študent mora prijavo na razpis oddati pred pričetkom aktivnosti v tujini.


Prijavni postopek

 1. Doktorski študent odda elektronsko prijavo:

  Študent na spletni strani studentexchange.um.si na spustnem seznamu Program izmenjave izbere opcijo “Study visit”. Študent prijavo natisne in odda v podpis odgovorni osebi na matični fakulteti.

 2. Študent pošlje popolno vlogo na priloženem obrazcu »Priloga 1 – Vloga na razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnem obisku« s preliminarnim programom mednarodnega obiska na elektronski naslov tadeja.tement1@um.si.


Sofinanciranje udeležbe

Doktorski študent lahko zaprosi za sofinanciranje naslednjih aktivnosti v zvezi z mednarodnim obiskom:

• stroški poti do kraja mobilnosti in domov ter stroški prevoza v kraju mobilnosti,
• stroški namestitve,
• kotizacija,
• drugi stroški v zvezi z izvedbo mednarodnega obiska (stroški viz ali drugih vstopnih stroškov, vstopnine itd.)

Vse aktivnosti se morajo načrtovati čim bolj ekonomično.

Doktorski študent je upravičen do kritja dejanskih stroškov udeležbe na mednarodnem obisku do najvišjega zneska 1.400,00 EUR.

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV je dejansko trajanje mobilnosti na instituciji gostiteljici v tujini ter en dan pred začetkom aktivnosti in en dan po zaključku aktivnosti.

 • Doktorski študent ne more zaprositi za sofinanciranje mednarodnega obiska iz tega razpisa, če bi lahko koristil sredstva katerega izmed aktualnih razpisov programa Erasmus+.

 • UM bo v primeru, da bo na isti dan prispelo večje število vlog, katerih skupni znesek prijavljenih doktorskih študentov na mednarodne obiske presega razpoložljiva sredstva razpisa (26.500 EUR), naredila izbor med prejetimi vlogami. Prednost bodo imeli doktorski študenti višjih letnikov.

 • Doktorski študent, ki so mu odobrena sredstva iz tega razpisa, mora ves čas skrbeti, da ne prihaja do dvojnega financiranja. Za dvojno financiranje gre v primerih, kadar se isti strošek krije iz dveh ali več virov.

 • V primeru ugotovljenega dvojnega financiranja se zahteva vračilo neupravičeno izplačanih sredstev.


Obveznosti po zaključku mednarodnega obiska

V roku 30 dni po zaključku mednarodnega obiska mora prijavitelj, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, na e-naslov tadeja.tement1@um.si poslati:

 • končno poročilo (Priloga 2),
 • potrdilo o udeležbi na mednarodnem obisku (Priloga 3),
 • kopijo vseh dokazil o stroških, ki so predmet sofinanciranja iz tega razpisa.

Kontakt

Koordinator razpisa:

Tadeja Tement
tadeja.tement1@um.si

Zapri