Preskoči na vsebino

Erasmus kratkotrajna mobilnost

Erasmus kratkotrajna mobilnost doktorskih študentov

Kam?

V okviru tega razpisa program Erasmus+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti, praktičnega usposabljanja, raziskovalnega dela ali pripravo doktorske naloge na tretji stopnji študija namesto na matični instituciji opravijo na tuji instituciji iz katere koli programske države programa Erasmus+.

Programske države so članice Evropske unije, Velika Britanija, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo študentsko mobilnost z namenom študija, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za ustrezno študijsko leto, stopnjo in študijsko področje.

V primeru mobilnosti študentov za prakso je lahko organizacija gostiteljica:

1. katera koli javna ali zasebna organizacija, ki je dejavna na trgu dela ali področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, raziskav in inovacij,
2. neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija,
3. organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve,
4. terciarna izobraževalna institucija, ki ji je bila dodeljena listina ECHE.

Osnovni pogoji za prijavo

1. Študent mora celoten čas študija ali prakse v tujini imeti aktiven status študenta tretje stopnje na matični fakulteti UM.
2. Študent v času študija ali prakse v tujini ne bo presegel maksimuma skupnega trajanja mobilnosti (Erasmus+ študija in prakse).

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat (velja tudi za študente brez dotacije oz. “zero grant” študente).*

* V to 12-mesečno obdobje na stopnjo študija se upoštevajo pretekle izmenjave v okviru programa Erasmus+ in/ali štipendij programa Erasmus Mundus.

Kratkotrajna mobilnost doktorskih študentov na partnerski instituciji v tujini mora trajati najmanj 5 dni in največ 30 dni.

Na razpis se je možno prijaviti za sofinanciranje kratkotrajnih mobilnosti doktorskih študentov z namenom študija ali prakse v tujini, ki bodo izvedene od 1. novembra 2022 do najkasneje 30. maja 2024.

 • Študenti ne smejo opravljati mobilnosti v državi univerze pošiljateljice in v državi, v kateri med študijem prebivajo.

 • Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programov Erasmus+.

 • Študenti, ki so istočasno tudi zaposleni, se lahko prijavijo na ta razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju izmenjave ne bo kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

 • Študent mora bivati v kraju institucije gostiteljice celoten čas Erasmus študija ali prakse.

 • Obdobje kratkotrajne mobilnosti mora biti del študijskega programa študenta za dokončanje študija tretje stopnje (lahko vključuje tudi prakso).

 • Kratkotrajna mobilnost mora biti vnaprej določena z dokumentom študijski sporazum (Learning Agreement) za študij ali prakso, ki ga podpišejo študent, Erasmus fakultetni koordinator in odgovorna oseba na tuji instituciji.


Prijavni postopek za študij

 1. Študent pri fakultetnem Erasmus koordinatorju preveri možnost študijske izmenjave na partnerski instituciji v tujini.

  Informativni seznam je objavljen na naslednji povezavi: Medinstitucionalni sporazumi programa Erasmus+.

 2. Študent na spletni strani matične fakultete preveri s strani fakultete zahtevan postopek prijave (morebiti dodatno zahtevane interne dokumente).

  Poleg pogojev razpisa lahko matična fakulteta določi dodatne kriterije, povezave na fakultetne strani so objavljene na strani FAKULTETNE POVEZAVE.

 3. Oddaja elektronske prijave:

  Na spletni strani studentexchange.um.si študent na spustnem seznamu izbere opcijo “Short Term PhD Mobility”, izpolni prijavo in na koncu potrdi prijavo z gumbom.

  Prijava študenta je dokončna, ko je vsebinsko popolno usklajena in potrjena s strani fakultetnega Erasmus koordinatorja ter sporočena Službi za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti Univerze v Mariboru.

  Elektronski naslovi Erasmus koordinatorjev in kontaktnih oseb na fakultetah so na voljo na spletni strani KOORDINATORJI.

 4. Študent se s partnersko institucijo dogovori, katere obveznosti bo opravljal in v katerem jeziku bo potekala izmenjava.

  Študent sestavi ustrezen študijski sporazum Learning Agreementna spletni strani https://learning-agreement.eu/. Študent študijski sporazum predloži v elektronski podpis Erasmus fakultetnemu koordinatorju pravočasno, da je lahko ta posredovan partnerski univerzi do določenega roka.

 5. Študent preveri dodatne zahteve in postopke partnerske institucije v tujini, izpolni s strani institucije gostiteljice dodatno zahtevane dokumente in poskrbi, da so vsi dokumenti pravočasno predani v podpis koordinatorju na matični fakulteti ter do roka poslani na institucijo gostiteljico v tujini.

 6. Študent s strani partnerske institucije prejme pismo o sprejemu (Acceptance letter) in potrjen študijski sporazum.

  Študijski sporazum »Learning Agreement« mora biti obvezno potrjen s strani študenta, Erasmus koordinatorja na matični fakulteti UM in odgovorne osebe na partnerski instituciji v tujini pred odhodom študenta na študijsko izmenjavo v tujino.

 7. Študent lahko poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosi še za:

  dodatek za študente z manj priložnostmi,
  podporo za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami,
  podporo za potne stroške in
  dodatek za zeleno potovanje.

  Več o finančni podpori programa Erasmus+ in dodatnih štipendijah si lahko prebereš na strani FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI.

 8. Študent pri partnerski instituciji preveri tudi možnosti namestitve, pogoje glede zavarovanja, viz in dovoljenj za bivanje.

  Pomoč in koristne informacije ti nudi tudi Erasmus Student Network Maribor (ESN Maribor), ki ti lahko pomaga pri predhodni pripravi in navezovanju stikov s študenti iz kraja tvoje izmenjave.


  Študent pošlje dokumente za odobritev dotacije na elektronski naslov outgoing.erasmus@um.si.

  • Dotacija je lahko odobrena samo za čas trajanja študijskih obveznosti v skladu s sprejemnim pismom.

  • Potrdilo o sprejemu (Acceptance Letter)
  Dokument študent prejme od institucije gostiteljice iz tujine – velja tudi obvestilo o sprejemu, ki ga od institucije gostiteljice prejmete po elektronski pošti, vendar mora biti razvidno, kdo je naslovnik in kdo pošiljatelj.
  • Potrjen študijski sporazum (Learning Agreement) – OLA
  Študijski sporazum mora podpisati študent, potrditi ga mora tudi koordinator na matični fakulteti (UM) in obvezno tudi institucija gostiteljica v tujini. Končno podpisano verzijo študent prejme od univerze institucije iz tujine.


Prijavni postopek za prakso

 1. Študent sam poišče podjetje ali institucijo, na kateri bo opravljal prakso.

 2. Po sklenjenem dogovoru s tujo institucijo študent za prijavo uredi naslednje dokumente:

  • Študent na spletni strani studentexchange.um.si na spustnem seznamu izbere opcijo “Short Term PhD Mobility” in izpolni elektronsko prijavo.
  • Študent izpolni Sporazum za praktično usposabljanje (Learning Agreement for Traineeships).
  • Študent izpolni izjavo o sodelovanju v projektu Erasmus+.
  • Študent napiše motivacijsko pismo, v katerem mora utemeljiti, kako je delo na praksi vsebinsko povezano s področjem študija na matični fakulteti.

 3. Študent lahko poleg Erasmus+ finančne dotacije zaprosi še za:

  dodatek za študente z manj priložnostmi,
  podporo za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami,
  podporo za potne stroške in
  dodatek za zeleno potovanje.

  Več o finančni podpori programa Erasmus+ in dodatnih štipendijah si lahko prebereš na strani FINANČNA DOTACIJA IN DODATKI.

 4. Študent po obdelavi podatkov na študentski e-naslov prejme Pogodbo o finančni dotaciji in morebitne anekse za dodatke.


Finančna podpora in dodatki

Dotacija programa Erasmus+

Erasmus študent ni samodejno upravičen do Erasmus+ osnovne finančne dotacije, ampak mora zaprositi za Erasmus dotacijo v skladu z aktualnim razpisom.

Dotacija programa Erasmus+ le sofinancira stroške bivanja v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

Višina Erasmus dotacije za kratkotrajne mobilnosti doktorskih študentov je odvisna od števila dni na mobilnosti in znaša:

Trajanje mobilnosti Dnevni znesek (EUR)
Do vključno 14. dneva fizične mobilnosti 70 EUR
Od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti 50 EUR
 • Po potrebi sta lahko v individualno podporo zajeta tudi en dan potovanja pred aktivnostjo in en dan potovanja po njej.
 • Študent, ki prejme finančno dotacijo programa Erasmus+, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo, kadrovsko štipendijo, Zoisovo štipendijo ipd.
 • ROK oddaje vloge za dotacijo Erasmus+: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Dodatek za študente z manj priložnostmi

Študent je upravičen do enkratnega dodatka za študente z manj priložnostmi in sredstev za pot, če izpolnjuje enega izmed kriterijev študentov z manj priložnostmi iz Poziva za dodatna sredstva za študente z manj priložnostmi. Študent zaprosi za dodatek na podlagi priložene vloge.

Trajanje mobilnosti Enkratni dodatek za študente z
manj priložnostmi (EUR)
Do vključno 14. dneva fizične mobilnosti 100 EUR
Od 15. do 30. dneva fizične mobilnosti 150 EUR

Višina dotacije za pot glede na razdaljo za študente:

Oddaljenost* Standardno potovanje Zeleno potovanje
Med 0 in 99 km 23 EUR na udeleženca /
Med 100 in 499 km 180 EUR na udeleženca  210 EUR na udeleženca
Med 500 in 1999 km 275 EUR na udeleženca  320 EUR na udeleženca
Med 2000 in 2999 km 360 EUR na udeleženca  410 EUR na udeleženca
Med 3000 in 3999 km 530 EUR na udeleženca  610 EUR na udeleženca
Med 4000 in 7999 km 820 EUR na udeleženca  /
8000 km in več 1500 EUR na udeleženca  /
 • ROK oddaje vloge: najmanj 30 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca.

Podpora za vključevanje za udeležence s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, katerim bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosijo za dodatna finančna sredstva.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Udeleženec mobilnosti Erasmus+ s posebnimi potrebami odda vlogo na priloženem obrazcu skupaj z zahtevanimi prilogami v Mednarodno pisarno Univerze v Mariboru in je ne pošilja neposredno nacionalni agenciji (CMEPIUS).

Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi. Povrne se 100 % dejansko nastalih upravičenih stroškov.

 • ROK oddaje vloge: 40 dni pred začetkom mobilnosti udeleženca s posebnimi potrebami.

Dodatek za zeleno potovanje

Udeleženci se lahko odločijo za zeleno potovanje. Zeleno potovanje je opredeljeno kot potovanje, pri katerem se za večji del potovanja uporabljajo prevozna sredstva z manjšimi emisijami, kot so avtobus, vlak ali souporaba avtomobila.

Kot dokazilo o uporabi trajnostnih prevoznih sredstev se uporablja častna izjava, ki jo podpiše udeleženec, ki prejme nepovratna sredstva za potne stroške.

Študenti z manj priložnostmi prejmejo višji znesek iz naslova osnovne Erasmus dotacije za sredstva za pot in do 4 dodatne dneve za pot (osnovna dotacija programa Erasmus+).

Študenti, ki ne prejmejo podpore za potne stroške, prejmejo enkratni dodatek v višini 50 EUR in do 4 dodatne dneve za pot.

 • ROK oddaje vloge: ni roka za oddajo


Jezikovna podpora OLS

Študent, ki se bo udeležil kratkotrajne mobilnosti za doktorske študente preko programa Erasmus+ za več kot 14 dni, je dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS (”Online Language Support”) pred oz. ob začetku mobilnosti, če je glavni jezik mobilnosti eden izmed jezikov, ki so na voljo v sistemu OLS.

Več informacij najdete na strani OLS JEZIKOVNA PODPORA.


Kontakti

Za mobilnost z namenom študija:

Urša Segala
outgoing.erasmus@um.si

Za mobilnost z namenom prakse:

Tadeja Tement
praksa.erasmus@um.si

Dokumentacija za študij

Dokumentacija za prakso

Zapri